Algemene Voorwaarden

De heer I. Ouahhoud h.o.d.n. Tipie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68620233 en is gevestigd aan de IJdoornlaan 1427 H, 1034BM te Amsterdam. DEEL 1 ALGEMEEN  

Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Tipie. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Diensten: het adviseren over en het maken van cv's alsmede het ter beschikking stellen van het Platform. Gebruiker: de natuurlijke persoon die het Platform bezoekt, Vacatures plaatst of bekijkt. Opdrachtgever: de Consument of de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Tipie heeft aangesteld, projecten aan Tipie heeft verleend voor Diensten die door Tipie worden uitgevoerd, of waaraan Tipie een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Tipie, alsmede voorstellen van Tipie voor Diensten die door Tipie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Tipie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Platform: de website (https://www.tipie.nl) waarop Gebruiker een vacature kan plaatsen en bekijken. Tipie: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever. Vacature: het aanbod van een persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf aan een Consument met betrekking tot een onvervulde arbeidsplaats binnen het betreffende bedrijf.  

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Tipie, elke Overeenkomst tussen Tipie en Opdrachtgever en op elke dienst die door Tipie wordt aangeboden, alsmede het gebruik van het Platform door elke Gebruiker. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tipie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Tipie is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. In het geval Tipie niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

Alle door Tipie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Tipie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Tipie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Tipie gegronde reden te weigeren. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Oplevertijden in het aanbod van Tipie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Tipie heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Tipie te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.Tipie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Elke Overeenkomst die met Tipie wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Tipie wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Tipie is verbonden. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Tipie met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever zijnde een Consument ziet in geval van voorafgaande toestemming met betrekking tot de eerdere aanvang van de uitvoering van de overeengekomen Diensten af van haar herroepingsrecht. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Tipie van Opdrachtgever verkrijgt. Zowel Opdrachtgever als Tipie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Tipie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Tipie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Tipie is hierbij leidend. Zowel Opdrachtgever als Tipie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Tipie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. De Overeenkomst van bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

Tipie zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Tipie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Overeenkomst op basis waarvan Tipie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Tipie aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Tipie heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. Bij de uitvoering van de Diensten is Tipie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Tipie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. Tipie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Tipie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Tipie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Tipie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Tipie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht alle door Tipie verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Tipie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Tipie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Tipie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Tipie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Tipie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Tipie gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Tipie.  

Artikel 8 Adviezen

Tipie kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Tipie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. De door Tipie verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Tipie verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Tipie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Tipie gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Tipie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. Opdrachtgever zal Tipie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Tipie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Tipie, Tipie een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten zijn de prijzen inclusief btw. Tipie voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Tipie opgestelde urenregistratie (nacalculatie) indien overeengekomen. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Tipie haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Tipie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Tipie. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassobeleid

Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Tipie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien Tipie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Tipie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Tipie de betrokkene hierover informeren. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Tipie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Tipie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Tipie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

Tipie heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Tipie gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. Tipie is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Tipie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Tipie te vergoeden voor elk financieel verlies dat Tipie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht

Tipie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. Onder overmacht aan de zijde van Tipie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Tipie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Tipie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Tipie of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Tipie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Tipie is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Tipie, is Tipie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Tipie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Tipie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Tipie in staat is om adequaat te reageren. Indien het verrichten van Diensten door Tipie leidt tot aansprakelijkheid van Tipie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Tipie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. Tipie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Tipie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. Opdrachtgever vrijwaart Tipie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Tipie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Tipie. Enige door Tipie opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Tipie. De inhoud van het opgeleverde advies van Tipie is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Tipie opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Tipie. Tipie is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Tipie nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Tipie haar eigen advies. Tipie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Tipie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Tipie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Tipie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Tipie.

Artikel 16 Geheimhouding

Tipie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Tipie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Tipie is verkregen. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Tipie opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Tipie steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. Indien Tipie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Tipie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Tipie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Tipie aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Tipie vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Tipie vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Tipie is verspreid. De geheimhoudingsverplichting leggen Tipie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle IE-rechten en auteursrechten van Tipie waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Tipie en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Tipie worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Tipie gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Tipie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipie. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Tipie opgeleverde zaken, dient Tipie expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Tipie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Tipie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Tipie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Opdrachtgever vrijwaart Tipie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Tipie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Tipie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Tipie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Klachten

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Tipie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via klacht@tipie.nl met als onderwerp “Klacht”. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Tipie de klacht in behandeling kunnen nemen. Tipie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Tipie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tipie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Tipie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. DEEL II GEBRUIK PLATFORM In aanvulling op de algemene bepalingen, gelden de hiernavolgende bepalingen inzake het gebruik van het Platform.

Artikel 21 Toepasselijkheid

Het Platform is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten. Gebruiker dient een account aan te laten maken alvorens Gebruiker een Vacature kan plaatsen en/of kan reageren op een Vacature. Wijzigingen dienen per e-mail aan info@tipie.nl doorgegeven te worden.

Artikel 22 Gebruik van het Platform

Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van het Platform te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tipie. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Vacatures. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tipie, alsmede op de goede naam van Tipie. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij Tipie en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Gebruiker is verboden om acquisitie te plegen naar aanleiding van geplaatste Vacatures. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tipie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het Platform. Tipie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Tipie is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tipie bekend was. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform of in zijn account laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Tipie onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aan laten passen. Tipie is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

Artikel 23 Plaatsen van een Vacature

Het plaatsen van een Vacatures mag niet via een geautomatiseerd systeem gedaan worden of in opdracht of namens van een derde, tenzij Tipie dit uitdrukkelijk is overeengekomen met een Gebruiker. Een Gebruiker kan slechts een Vacature plaatsen indien Gebruiker aan de hiernavolgende regels voldoet: Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, maar niet beperkt tot onderscheid naar godsdienst, politieke voorkeur, levensovertuiging, geslacht, ras en leeftijd, is Opdrachtgever verplicht en verantwoordelijk voor het aanleveren van vacatureteksten waarin geen niet-functierelevante aspecten worden genoemd of verplicht worden gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Tipie uitdrukkelijk voor enig door Opdrachtgever gemaakt ongeoorloofd onderscheid in een door Opdrachtgever aangeleverde vacaturetekst. Een Vacature blijft het aantal dagen staan, zoals door de Gebruiker gekozen. Na afloop van deze termijn wordt de Vacature automatisch verwijderd, tenzij Gebruiker tijdig de Vacature verlengd. Tipie behoudt zich het recht voor de verlengingstermijn aan te passen. Een reeds afgenomen verlenging kan niet naar beneden worden aangepast. Zodra de Vacature is vervuld, zal Tipie de betreffende Vacature in overleg met Opdrachtgever verwijderen, ook indien de termijn nog niet volledig is verstreken. Indien de Vacature wordt verwijderd wegens het verstrijken van de termijn waarvoor de Vacature is geplaatst, zal de inhoud eveneens verwijderd worden. Tipie kan (delen van de (inhoud van de) Vacaturegebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden, en plaatsen op zijn eigen social media kanalen. Door het plaatsen van een Vacature verstrekt de Gebruiker aan Tipie hierbij een onherroepelijke (kosteloze) wereldwijde, sub-licentieerbare en overdraagbare gebruikslicentie om (delen van de Vacature) te gebruiken, verveelvoudigen, en openbaar te maken ten behoeve vanpromotie-, marketing-en/of Vacaturedoeleinden. Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is bovengenoemde gebruikslicentie te verstrekken. Tipie kan voor publiciteitsdoeleinden tevens derde partijen toegang verschaffen tot een Vacature ten behoeve van het promoten van Vacatures op websites van derden, via e-mail en/of andere (social media) kanalen. Het Platform kan tevens verwijzingen naar de websites van derden bevatten. Deze verwijzingen kunnen geplaatstin of naast een Vacature geplaatst worden. Tipie heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites van derden. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de betreffende derden. Door op de link te klikken, gaat Gebruiker akkoord met de privacy statement van de betreffende derde.

Artikel 24 Inhoud van een Vacature

Indien een Gebruiker een arbeidsplaats aanbiedt via een Vacature dient de vacaturetekst te beschikken over de onderdelen zoals deze door Tipie zijn aangegeven. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Tipie onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van Tipie, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform, en de inhoud van de Vacature. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van het Platform en het plaatsen van een Vacature. Gebruiker dient zich te onthouden van: 1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Vacature en/of Platform van Tipie, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naardergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen. 2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het Platform zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Tipie of derden hindert of schade toebrengt. 3. Voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf geldt dat zij te allen tijde de identiteit van haar onderneming kenbaar dient te maken door middel van een logo, bedrijfsgegevens, url website en meer.  

Artikel 25 Opschorting en ontbinding Vacature

Tipie heeft het recht om de Vacature van Gebruiker op te schorten indien Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Tenzij anders overeengekomen gaat Gebruiker akkoord dat een Vacature onmiddellijk, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn wordt geplaatst. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 26 Notice and Takedown

Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Tipie gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Tipie komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het Platform gebruikt. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Tipie of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Tipie tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Vacatures, reacties en meer. Tipie zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is Tipie aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Tipie over inbreukmakende of illegale Vacatures, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via de contactpagina.

Artikel 27 Beschikbaarheid Website

Tipie staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Tipie spant zich in om (de toegang tot) het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het Platform. Tipie is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het Platform, het gebruik van het Platform op te schorten. Tipie is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het Platform te kunnen waarborgen. Tipie biedt enkel en alleen het gebruik van het Platform aan waar Gebruikers een Vacature op kunnen laten plaatsen en/of bekijken. Tipie is op geen enkele wijze betrokken bij de feitelijke sollicitatieprocedure. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen de aangeboden arbeidsplaats via de Vacature. Alle weergegeven informatie op het Platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Tipie is nimmer aansprakelijk indien de aangeboden arbeidsplaats reeds is vergeven en de Vacature nog opgenomen is op het Platform. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account laten aanpassen.

Artikel 28 Betaling en incassobeleid

De verplichting tot het betalen van de vergoeding geldt vanaf het moment van plaatsing van de Vacature. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Tipie gerechtigd om de reeds geplaatste Vacature per direct te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Gebruiker ontvangt een digitale factuur in zijn mailbox via het opgegeven e-mailadres. Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting ervoor zorg te dragen dat hij de factuur ontvangt en zijn spambox eventueel te controleren. Gebruiker gaat derhalve expliciet akkoord met de elektronische factuur.

Artikel 29 Beperking van Aansprakelijkheid

Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Tipie alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van het Platform van Tipie, (ii) het sollicitatieproces naar aanleiding van de Vacature, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van het Platform, (iv) veranderingen in, aan of op het Platform of Diensten van Tipie en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op het Platform. Indien en voor zover Tipie aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat Gebruiker aan Tipie betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, doch ten hoogste tot een half jaar (6 maanden) voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans tot een maximaal bedrag van 250 euro. Tipie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

Artikel 30 Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Tipie voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van Diensten van Tipie, (ii) de onrechtmatige inhoud van de Vacature en (iii) het sluiten van een arbeidsovereenkomst naar aanleiding van een Vacature.

Artikel 31 Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Het staat Tipie vrij om (delen van) de Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten. Tipie zal dergelijke wijzigingen binnen redelijke termijn aankondigen. Amsterdam, 24 maart 2020